Перейти к содержанию

Авар хасал цӀарал

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал

Авар хасал цӀаралавараз хӀалтӀизарулел рукӀарал ва гьанжеги хӀалтӀизарулел хасал, ай гӀадамасда лъурал цӀаразул сияхӀ буго гьаб.

Жалго авар цӀарал[хисизабизе | код хисизабизе]

Бихьиназул[хисизабизе | код хисизабизе]

 • АдухӀилав, Акквач, Ахилав
 • Багъилав, Барти, БахӀарчи, БацӀикӀулав, БацӀилав, БацӀцӀадав, БербагӀар, Бечедав, Бисав, Будун
 • Варангав
 • ГарацIилав, Гварзатилав, Гулла, ГӀагарав, ГӀадалав, ГӀандалав, ГӀартукӀ, ГӀвечӀилав, ГӀолав, ГӀолохъан, Гурганч, ГъалбацӀ, ГъалбацӀдибир, Гъвекьав, Гьалангурав, Гьарчабилав, ГьитӀинав, ГьоцӀцIо
 • Дабагъилав, Дайтилав, Даку, Денгав, Дибир, Доногъонолав
 • Загъалав, Загъаштукъ
 • Ибалав, Инквачилав, Исбаги, Итарав, ИтаркIу
 • Кирцав, Кусалав, КӀудияв, Курцав, Къасирилав, Къацарав, Къвангъур, Къебед, КъурахӀ
 • Лаченилав, Лекъав, ЛъикӀав
 • Маргалав, МатIуч, МахӀакӀо, Маххулав, МегӀеркӀичӀ, Меселав, Муртилав
 • Нуцалав
 • Оморав, Оцилав
 • Пакачилав, ПарчахӀилав, Пурав
 • Розав
 • Тамачалав, Тиручилав, Титалав, ТӀитӀалав, ТӀолбо, Тузилав, Туначилав, Турарав, Турач, Тучалав
 • ТӀалут
 • Усайилав
 • Хвалаг, Хважа, Херав, Хехалав, Хирач, Хучбар
 • ХӀада, ХӀадурав, ХӀажигоро, ХӀалакъав, ХӀандулав
 • Хъергъу
 • Цевехъан
 • ЦӀадулав, ЦӀахӀилав, ЦӀирхарав
 • Ццидалав
 • Чамарсаг, Чан, Чанахъан, Чаран, Чаранав, Чинтир, Чинчара, Чирахъилав, Чончолав, Чункъ, Чунчулав, Чупалав
 • ЧӀанкӀалав, ЧӀегӀерилав
 • ШохӀолав

Руччабазул[хисизабизе | код хисизабизе]

 • Ада
 • Берцинай, Баху
 • ГӀарац, ГӀонжолай
 • Канлъулай, КиштӀай
 • КӀилъилай
 • ЛъарагӀай
 • Манарша, Меседу, Муи
 • Нуцалай
 • ТӀинай
 • Хъандулай, ХъахӀай
 • Чалухай, Чамасдак, ЧохӀай
 • ЧӀухӀай, ЧӀухӀарай
 • Эбечай

КъватӀиса рачӀарал[хисизабизе | код хисизабизе]

Бихьиназул цӀарал'[хисизабизе | код хисизабизе]

 • Абу, Абумуслим, Абус, АбутIалиб, Айтбер, Айдемир, Адам, Амин, Амир, Анвар,Апанди, Арслан, Арсланбег, Асадулагь, Аселдер, Аслудин, АсхIаб, АсхӀабгӀали,АхIмад, АхӀмадхан, Аюб,  
 • Багьадур, Басир, Батир, БатIал, Бегав, Багьаудин, Бадрудин, Башир, Билал, Булат, Булач,  
 • Вагьаб, Вакил, Вали, Валид, Варис, ВахӀид,  
 • Гирай, Гулла, Гунаш,  
 • Гъази, Гъазияв,  
 • ГIабас, ГIабдулгъапур, ГIабдулагь, ГӀабид, ГӀабидулагь, ГIабдулатIип,ГӀабдулбасир, ГӀабдулвагьаб, ГIабдулвахIид, ГӀабдулгъапур, ГӀабдулгӀазиз, ГӀабдулкарим, ГӀабдулмажид, ГӀабдулмалик, ГӀабдулмуъмин, ГӀабдулпатахӀ, ГӀабдулхӀаким, ГӀабдулхаликъ, ГӀабдулхӀалим, ГӀабдунасир, ГӀабдурашид,ГIабдуразакъ, ГIабдурахIман, ГӀабдурахӀим, ГӀабдусалам, ГӀабдусамад, ГIадил,ГӀазиз, ГӀазим, ГIали, ГӀалидибир, ГIалиасхIаб, ГIалибег, ГIалихан, ГIалихIажи, ГIамир, ГIамирхан, ГӀарип, ГӀизудин, ГIиса, ГӀимран, ГIумар, ГIумарасхIаб, ГIумардибир, ГIумархIажи, ГIусман,  
 • Гьимат,  
 • Давуд, Дайтбег, Даниял,  
 • ЖабрагIил, Жаватхан, ЖагӀпар, Жамбулат, Жалил, Жамал, Жамалудин,  
 • Загьид, Заирбег, ЗайнулгӀабид, Зайнудин, Закарига, Закир, Залумхан, Заур,Зиявудин, Зубайир, Зулпукъар,  
 • Ибрагьим, Идрис, Иляс, Имам, Имамудин, ИманшапигI, Исмат, Искандер, Ислам, ИсмагIил, Исрапил, ИсхIакъ,  
 • Кабир, Казбек, Камал, Камалудин, Камил, Карим, Каримулагь,  
 • Къади, Къадир, Къагьир, Къасум, Къасим, Къурбан,  
 • Лабазан, Лукъман,  
 • Магьди, Мажид, Малик, Мансур, Марат, МахсутI, МахIмуд, МахIсуд, Мирза, Музапир, Мурад, Муртуз, Муса, Муслим, МустӀапа, Мухтар, МухIамад,МухӀамадамин, МухӀамадбашир, МухӀамадгӀарип, МухӀамадгӀазиз, МухӀамадгъази, МухӀамадзакир, МухӀамадкамил, МухӀамадсагӀид, МухӀамадсайгид, МухӀамаднаби, МухӀамадхӀабиб, МухIамадрасул, МухӀамадсадикъ, МухӀамадсалам, МухӀамадтӀагьир, МухIамадхан, МухӀамадхайир, МухӀамадхӀажи, МухӀамадшапигӀ, МухӀамадшарип,  
 • Наби, Набигула, Назир, Насир, Насрудин, Насрулагь, Ниязбег, НугIман, НурмухIума, Нурулагь, Нурудин, НухӀ, НухIбег,  
 • Пайзудин, Пазил, Парухъ, ПатахI, Пахрудин,  
 • Ражаб, Рамазан, Расул, Рашид, Ризван, Руслан, Рустам
 • Сапигулагь, СагIаду, СагIид, Сайгид, Садрудин, Сажид, Сайпудин, Сайпулагь,Салам, СалахI, Салим, Салимхан, Салман, СалихI, Сиражудин, Сулиман, СултӀан, Сурхай,  
 • Тажудин, Таймасхан, Темирбег, Темирбулат, Темирхан, Тимур,  
 • ТӀагьа, ТIагьир, ТӀайгиб, ТIалхIат,  
 • Умалат, Устар, Устархан,  
 • Хайир, Хайрудин, Хайрулагь, Халид, Халикъ, Халипа, Халил, Хасай, Хасбулат, ХасмухӀамад, Хизри, ХирамухIамад,  
 • Хъазами,  
 • ХIабиб, ХӀабибулагь, ХIадис, ХIажимурад, ХӀажимухӀамад, ХIажияв, ХIайдар,ХӀамид, ХIаким, ХIамзат, ХӀапиз, ХIасан, ХIасанбег, ХIусен,
 • Шагьидав, ШагӀбан, Шайих, Шакир, Шамил, ШапигI, Шарапудин, Шарип, Шагь, ШагьгӀабас, Шагьмурад, Шагьшабек, ШагьмухӀамад, Шигьабудин, ШугӀайб,  
 • Элдар,  
 • Юнус, Юсуп,  
 • ЯгӀкъуб, ЯхIя

Руччабазул[хисизабизе | код хисизабизе]

 • Ажайбика, Айбика, Айзанат, Аймисай, Алжанат, Алипат, Аминат, Анисат, Асият,Асма, Атикат  
 • Байзат, Бадиржат, Бараат, Барият, Басират, Бахтика, Бика, Бурлият,  
 • Вазипат, Важибат, ВахӀидат, Валидат,  
 • Гулжанат, Гулизар, Гулишат,  
 • Гьумай, Гьадият, Гьажар, Гьидаят
 • ГIабидат, ГӀаидат, ГIайишат, ГIашура,  
 • Дагмара,  
 • Жавгьарат, Жамилат, Жарият,  
 • Завжат, Загьидат, Загьрат, Зайнаб, Залму, Зарема, Зарипат, Зарият, Зубаржат, Зугьра, Зулай, Зулайха, ЗулхIижат, Зумруд,  
 • ИзахIат, Индира,  
 • Кабират, Кавсарат, Калимат, Камилат, Каримат, Кумсият, Къурбанай,  
 • Лейла,
 • Мадинат, Маликат, Майсарат, Маржанат, Марзигат, Мариям, Махружат, Муслимат, Муъминат,
 • Нажабат, Назипат, Назират, Назипат, Нажибат, Наидат, Написат, Насират, Нупайсат, Нурият,  
 • Парзилат, Паризат, ПарсихIат, ПатIимат, Пирдавус,
 • Равзанат, Разият, Раисат, РайхӀанат, Рашидат, Рисалат, Рукъигат,  
 • Савадат, СагӀадат, СагIидат, Сайгибат, Сакинат, Салимат, СалихIат, Саният, Сапият, Сарат, Сарият, Сидрат, Симисхан, Сиядат, Супайнат, СултӀанат, Супият,
 • ТӀайгибат, ТIавус,  
 • Узлипат, Умагьани, Умай, Умужат, Умукусум, УмухӀабибат
 • Хадижат, Халисат, Хамиз, Ханика, Ханум, Хасбика, Хатимат,  
 • ХъистIаман, Хъанича,  
 • ХӀабибат, ХӀава, ХӀалимат, ХӀаписат, ХIурулгIин,  
 • Чакар,  
 • Шагьидат, Шагьрият, Шагьрузат, Шамай, Шамалай, Шамсият, Шарипат,ШугIайнат, Шумайсат[1]

МугъчӀваял[хисизабизе | код хисизабизе]

Адабият[хисизабизе | код хисизабизе]

ГӀурусалда:

РегӀелал[хисизабизе | код хисизабизе]